0
0

تماس با زبان سنجی

در چه موردی میتوانیم در خدمت باشیم؟

مدیر مسوول ماهنامه به همراه کارشناسان قسمتهای مختلف خوشحال خواهند بود در زمینه های عمومی و تخصصی مرتبط با عنوانهای هر شماره ، و همینطور مطالب کلی ، پاسخگوی سوالات و شنونده ی نظرات سازنده ی شما باشند.

تهران – خیابان کریمخان – ابتدای سپهبد قرنی – خیابان امانی- شماره ی 5

small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...