توضیحات

بطور کلی صفتها در یکی از جاهای زیر کاربرد دارند:

کاربرد صفت ها:

  • قبل از اسم برای توصیف آن
  • همراه و بعد از یک فعل ربطی

We use adjectives to describe nouns.

Most adjectives can be used in front of a noun…:

They have a beautiful house.

We saw a very exciting film last night.

or after a linking verb like belook or feel:

Their house is beautiful.

That film looks interesting.

  << توضیح بیشتر و نمونه درس را در اینجا ببینید