توضیحات

جمله : گروهی از کلمات هستند که یک پیام را منتقل میکنند و حد اقل دارای فاعل و فعل میباشند.

جمله واره : یک جمله ی کامل است که به وسیله ی یک حرف ربط وابسته شده به یک جمله ی مستقل . به عبارت دیگر جمله واره خودش بخشی از یک جمله ی دیگر است.

جمله واره ی اسمی : یک جمله واره است که نقش اسم (فاعلی یا مفعولی) را برای جمله ی دیگر بازی میکند.

 جمله واره های اسمی ، بر حسب اینکه به جای کدامیک از ارکان جمله بنشینند به انواع زیر تقسیم میشوند:

  • فاعلی (قبل از فعل و به جای فاعل از یک جمله ی کامل استفاده میکنیم)
  • مفعولی مستقیم (بعد از فعل گذرا و به جای مفعول مستقیم از یک جمله ی کامل استفاده میکنیم)
  • مفعولی غیر مستقیم (بعد از حرف اضافه و به جای مفعول غیر مستقیم از یک جمله ی کامل استفاده میکنیم)

 

  << توضیح بیشتر و نمونه درس را در اینجا ببینید