توضیحات

برای ساخت جمله های مرکب complex ابزار مختلفی در دست شماست. یکی از این ابزار استفاده از ضمیر های موصولی است:

  • who (for human)
  • whom (for human)
  • which (for non-human)
  • that (for all)
  • whose (for all)

توضیحات کامل و نمونه درس تکدرس ضمیرهای موصولی