0
0

تکدرس ساخت و کاربرد صفت و قید

Adjectives & Adverbs

11+6 mins

play time

1+1

Videos

Intermediate & Upper

Skill Level

21 days

Support

English & Persian

Language

اطلاع به دوستان

معرفی این درس

صفت و قید را modifier یا تعریف کننده می نامند چون کار هر دو، تعریف کردن یا تعیین کردن حدود معنایی یک واژه است. بطور کل :

  • صفت همراه اسم می آید و آنرا تعریف می کند.
  • صفت گاهی به همراه فعل ربطی می آید.
  • قید برای توضیح فعل ، اغلب بعد از آن می آید و گاهی نیز قبل از آن
  • قید گاهی برای تعریف یک صفت می آید.
  • قید گاهی برای تعریف یک قید دیگر می آید.
  • قید گاهی برای تعریف یک جمله بکار میرود.

تمام این کاربرد ها را در ویدیو ی این درس توضیح داده ایم.

این تکدرس شامل چه مواردی است؟

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

با توجه به دسته بندی موضوعی واژگان  در این دوره و ارایه ی نکات کاربردی بویژه همنشینهای واژگانی ، این دوره را به افراد زیر بسیار توصیه می کنیم:

  • Speaking & Writing (general)
  • IELTS , TOEFL, PTE candidates
  • Higher Education Students
small_c_popup.png

از من بپرس، به من بگو...

سوالی اگر داری، نکته ای، و یا پیشنهاد کتاب یا وبسایت خوبی ...